KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020

Thứ hai - 02/12/2019 07:46

PHÒNG GDĐT BẾN CÁT
   TRƯỜNG TH AN SƠN
Số:          /KH -THAS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     An Điền , ngày        tháng 9   năm 2019

 

 

                           KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019 - 2020


          
         Căn cứ công văn  số 820/SGDĐT- GDTH ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)  về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;
Căn cứ công văn  số  306 /PGDĐT-GDTH ngày  24 / 9 /2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn  thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020;
         Trường TH An Sơn lên kế  hoạch năm học 2019 - 2020 như sau:
I - NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
    1. Rà soát , quy hoạch phát triển cơ sở giáo dục và đào tạo ,tăng cường cơ sở vật chất , thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới .
    Tham mưu cấp trên đảm bảo số phòng học  đủ , đáp ứng nhu cầu học tập của các em ,  phù hợp điều kiện kinh tế  của địa phương .Tạo môi trường học tập theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.
    Trang bị cơ sở vật chất , các trang thiết bị dạy học phù hợp với tình hình đơn vị.
    2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí.
     Thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 7/5/2018 về việc tăng cường công tác quản lí và nâng cao đạo đức nhà giáo.
      Tiếp tục  tham mưu cấp trên rà soát ,sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo hướng tin giảm biên chế theo định mức trường dạy 1 buổi/ngày.
       Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.
      Thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ chính sách lương , thăng hạn chức danh nghề nghiệp.... , tạo điều kiện cho giáo viên  tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn .
      Thực hiện  đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí,chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.
      Cán bộ quản lý, giáo viên  tham gia đầy đủ các đợt tập huấn , năng cao năng lực quản lý, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
     Tăng cường tổ chức các Hội thi, Hội giảng giao lưu giáo viên dạy giỏi, sưu tập Đồ dùng dạy học, sưu tập giáo án điện tử, chuyên đề chuyên môn các cấp,…tạo điều kiện giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm dạy học, góp phần nâng cao năng lực giáo viên.
      Thực hiện tốt đạo đức tác phong nhà giáo , quy tắc giao tiếp ứng xử trong cơ quan đơn vị trường học.
     3.Chuẩn bị sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
      Chọn giáo viên dạy lớp một có kinh nghiệm , đúng sở trường có hướng lâu dài để tham gia  tập huấn lớp 1  : tiếp cận nội dung và phương pháp dạy học lớp 1 theo chương trình GDPT mới, sử dụng sách giáo ; hoàn thành các điều kiện chuẩn bị triển khai chương trình lớp 1 theo CTGDPT 2018.
      Tổ chức tập huấn giáo viên  sử dụng sách giáo khoa lớp 1; Tham gia đóng góp ý kiến cho việc biên soạn, thẩm định và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong CTGDPT 2018.
     4.Đổi mới và nâng cao công tác quản lí  nhà trường, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.
      Nâng cao tỉ lệ và chất lượng dạy học  1buổi/ngày; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí ; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông.
     Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường , nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục . Đôn đốc kiểm tra, giám sát các ban ngành đoàn thể nhà trường , trong công tác điều hành, quản lí, tổ chức các hoạt động dịch vụ giáo dục của nhà trường nhằm đảm bảo vệ sinh, an toàn, chất lượng.
     Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng chương trình GDPT hiện hành; chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo. Tổ chức thực hiện nội dung dạy học theo hướng tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo CTGDPT 2018.
     5. Tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng kết hợp dạy chữ với dạy người, giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với gia đình - nhà trường - xã hội cho học sinh . Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện  địa phương.
      Tăng cường an ninh, an toàn trong trường học, tích cực phòng/chống xâm hại và bạo lực học đường
      Xây dựng văn hóa học đường trong môi trường giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục thể chất, y tế trường học; phát động phong trào học bơi và phòng, chống đuối nước cho học sinh; nâng cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo cho đội ngũ giáo viên ; xây dựng cơ chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh.
II - NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Thực hiện chương trình giáo dục
1.1Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Giáo viên chủ động thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu của bài học và các hoạt động giáo dục một cách linh hoạt. Giáo dục kĩ năng sống và an toàn giao thông cho học sinh theo tài liệu học tập;  nội dung bảo vệ môi trường.
Dạy học theo hướng phát triển phẩm chất ,năng lực học sinh
Triển khai các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh;  Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối trong trường và giữa các trường tiểu học; SHCM  hoạt động thường xuyên, có chất lượng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp giảng dạy. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “Trường học kết nối”. Nâng hiệu quả hoạt động của Tổ mạng lưới chuyên môn
Tham mưu mở rộng diện tích , quy mô trường lớp hướng đến trường chuẩn quốc gia.
Lớp dạy học 1 buổi/ ngày
Thời lượng tối đa 5 tiết/ buổi, 5 buổi/ tuần.
1.2 Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và đánh giá học sinh.
a. Đổi mới phương pháp dạy học
 Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện phù hợp với tình hình đơn vị.
 Tiếp tục dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ( Đơn vị không có giáo viên dạy mỹ thuật) . Giáo viên chủ nhiệm lớp đảm trách luôn bộ môn nầy.
          b. Đổi mới đánh giá học sinh tiểu học.
Tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (sau đây gọi chung là Thông tư 22).
Thực hiện đánh giá chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi sai lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
             c. Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ưu tiên bồi dưỡng chọn lựa đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
        Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục An toàn giao thông  nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai,…
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Triển khai nhân rộng mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
1.3. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ và Tin học 
a) Dạy học Ngoại ngữ:
Trường thực hiện tiếng Anh đại trà:


Lớp

1

2

3

4

5

Giáo trình

Tiny Talk 1A
(Sách bài học)

Tiny Talk 1B
(Sách bài học)

FAMILY AND FRIENDS 3

FAMILY AND FRIENDS 4

FAMILY AND FRIENDS 5

Thời lượng

2 tiết/tuần

2 tiết/tuần

 4 tiết/tuần

 4 tiết/tuần

 4 tiết/tuần

( Riêng lớp 1 thực hiện dạy Tiếng Anh ở tuần 14 )
         + Thực hiện việc kiểm tra đánh giá theo quy định của Thông tư số 22; chú trọng thực hiện đánh giá thường xuyên; bài kiểm tra định kỳ cần đánh giá đủ cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.  
b) Dạy học môn Tin học và tổ chức hoạt động giáo dục tin học:
Thực hiện hướng dẫn của Bộ GDĐT về tổ chức dạy học môn Tin học .
Tiếp tục dạy tin học khối lớp 2 ,lớp 3, lớp 4, lớp 5 được học môn Tin học và hình thành cho các em các kỹ năng cơ bản về ứng dụng CNTT vào trong học tập.Riêng học sinh khối lớp 1, học Tin học ở đầu học kỳ II.
1.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số : ( Đơn vị không có trẻ khuyết tật )
Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi khối lớp.
          Tổ chức các trò chơi học tập, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; vận dụng hiệu quả linh hoạt các chương trình, phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh; xây dựng mô hình thư viện thân thiện, tổ chức ngày hội đọc sách, kể chuyện, giao lưu học tập… cho học sinh dân tộc thiểu số.
1.5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Duy trì hoạt động thư viện đạt chuẩn theo quyết định 01.
Thực hiện tốt môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng.
Đẩy  mạnh các hoạt động tập thể, giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, tập trung các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống giá trị sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, tự chăm sóc sức khỏe, ý thức giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp…; thực hiện tốt giáo dục thực hành tâm lí học đường cho học sinh . Tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kĩ năng sống.
Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên và nhân viên thư viện; dành thời lượng phù hợp cho tiết đọc thư viện; đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kĩ thuật,  ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí và tổ chức hoạt động thư viện; huy động sự tham gia của phụ huynh và cộng đồng trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm góp phần xây dựng văn hóa đọc trong nhà trường.
 Triển khai mô hình thư viện thân thiện  phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương
Kết nối mạng phòng thư viện.
1.6 Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày ( Trường dạy một buổi )
Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương về phát triển giáo dục của địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch, tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh lớp 1 trong năm học 2020-2021 
1.7. Đổi mới công tác quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tiểu học.
a) Đổi mới công tác quản lí .
Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính  , công tác thu đầu năm đúng quy định  tránh  tình trạng lạm thu, thu sai quy định, sai mục đích trong nhà trường
Thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kì và đột xuất.
Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu với lãnh đạo Phòng GDĐT để Phòng GDĐT tiếp tục tham mưu lãnh đạo địa phương ban hành các chính sách liên quan đến phát triển giáo dục theo thẩm quyền;
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường;
b) Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học
Tiếp tục rà soát, đánh giá  CBGV-CNV theo chuẩn nghề nghiệp , trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.
Tạo điều kiện để tất cả cán bộ , giáo viên được tham gia các đợt tập huấn năng cao năng lực quản lí, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT 2018, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục .
Triển khai tốt kế hoạch tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 
2. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp
2.1. Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học
Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo chính quyền địa phương  kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; xây dựng kế hoạch, củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và phấn đấu đạt chuẩn ở mức cao hơn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
2.2. Đảm bảo hiệu quả kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
         Tiếp tục thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm.
Tham mưu cấp trên về lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  và gắn với chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
2.3. Rà soát, quy hoạch hợp lý trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường
Tiếp tục Triển khai rà soát, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy trong đơn vị.
Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục một cách phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân, đảm bảo các yêu cầu, điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục.
3. Chuẩn bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp tiểu học
3.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo triển khai chương trình giáo dục phổ thông
Tham mưu đề xuất ý kiến về việc xây thêm phòng học để đảm bảo chương chương thay sách giáo khoa mới đối với học sinh lớp 1 học 2 buổi/ngày
3.2. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018
a) Rà soát, sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên tiểu học
Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên , lớp học để đề xuất kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.
b) Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
Tiếp tục thực hiện tạo môi trường học tập Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.
Thực hiện rà soát, lên kế hoach tu sửa hàng năm đảm bảo tốt về CSVC phục vụ cho việc giảng dạy ngay từ đầu năm học đặc biệt là khu nhà vệ sinh của học sinh.
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Triển khai nhân rộng mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
        Tham gia thực hiện qui trình chọn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo thẩm quyền được quy định khi có yêu cầu;
3.3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động dạy học
Tăng cường hướng dẫn, quán triệt giáo viên đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực theo hướng phát triển năng lực ở mỗi học sinh
Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu sách và tài liệu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết vấn đề.
3.4. Tăng cường tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục về thực hiện CTGDPT 2018, đặc biệt đối với lớp 1
Tạo điều kiện cho giáo viên dạy lớp 1 tham gia tập huấn về nội dung, phương pháp dạy học và tiếp cận CTGDPT 2018 do phòng , Sở GDĐT tổ chức .
Xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương triển khai kế hoạch tập huấn cho các đối tượng thực hiện CTGDPT 2018.
Chọn cử đội ngũ giáo viên cốt cán đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên.
Ưu tiên phân công giáo viên đầy đủ phẩm chất năng lực, đạt chuẩn về trình độ đào tạo, về chuẩn nghề nghiệp và có bề dày kinh nghiệm đảm nhiệm dạy khối lớp 1 vì đây là khối lớp đầu tiên trong cấp học phổ thông thực hiện CTGDPT 2018.
3.5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của ngành GDĐT về đổi mới và phát triển giáo dục. Tuyên truyền những kết quả đạt được để xã hội hiểu và chia sẻ, đồng thuận với các chủ trương đổi mới về giáo dục tiểu học; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin của xã hội.

hoạt động của đơn vị , ngành về người tốt việc tốt
* CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2019-2020
- 100 % trẻ 6 -10 tuổi được học tiểu học;
- 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học;
- 100 % học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học;
- 96% trẻ trong địa bàn hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ tuổi;
- 100 % các em được học Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5
- Tiếp tục giữ vững  thư viện đạt chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT;
- Duy trì  đạt chuẩn Quốc gia về công tác CMC, PCGDTH
   + Cá nhân công nhận LĐTT : 18/20 ; đạt tỷ lệ : 90%
    - Chiến sĩ thi đua đạt : 02
    - SKKN đạt vòng trường : 05
            - SKKN đạt vòng Thị : 03
  + Chỉ tiêu thi đua  của đơn vị: Đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến
    Cấp khen : đề nghị UBND Thị xã khen
 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Triển khai  đầy đủ các văn bản ngành địa phương đề ra. Giáo viên thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật và đạo đức tác phong nhà giáo.
Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên cùng phối hợp để  hoạt động.
Trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường, từng bộ phận có liên quan lập kế hoạch cụ thể hóa, kế hoạch năm, học kỳ, tháng để thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

 

Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 của đơn vị trường Tiểu học An Sơn, được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cát, của Đảng ủy-UBND xã An Điền, tập thể CB-GV- CNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 

       Duyệt PGDĐT BẾN CÁT                                               Hiệu trưởng                                                                                                                                                                        
 

                                                                                               Phạm văn Lai

 

  • Kế hoạch hoạt động tháng năm học 2019-2020

 

Thời gian

Nội dung họat động

Nguời thực hiện

Ghi chú

Tháng 8

 

Tổng vệ sinh trường lớp
Sắp xếp lại đội ngũ
Thu nhận HS dầu năm
Ổn định nề nếp HS
Tập huấn chuyên môn
Đại hội PHHS

CBGV- CNV
BGH+CĐ
Ban tuyển sinh
GVCN
TT+BGH
CBGV- CNV + PHHS

 

Tháng 9

-Tổ chức khai trường
-Tổ chức trung thu
- GV đăng ký thi đua đầu năm
- Thao giảng dự giờ , ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
- Duyệt HS GV                                             
-Kiểm tra nội bộ tuyển sinh lớp 1            

CBGV-CNV
CBGV- CNV + PHHS
CBGV-CNV
GV dạy lớp

Khối trưởng+ Ban giám hiệu
Tổ kiểm tra theo quyết định

 

Tháng 10

-Hội nghị CB-CNVC
- Hội thi HKPĐ-trò chơi dân gian
- Thao giảng ,dự giờ ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy
- Duyệt KHBD
-Hoạt động trãi nghiệm ngoài nhà trường

 CBGV-CNV
Giáo viên thể dục + Đội
Giáo viên dạy lớp

 Ban giám hiệu
BGH + Đội + GVCN

 

 

 

Tháng 11

- Tổ chức thi GV dạy giỏi vòng trường
 - Kiểm tra 1-2 GV + duyệt KHBD
- Tiếp tục thao giảng dự giờ , UDCNTT
- Họp mặt 20/11
-Kiểm tra vệ sinh ATTP ( Căn tin )

 Tổ giám khảo trường

Ban giám hiệu 
GV dạy lớp

CBGV-CNV
Tổ kiểm tra theo quyết định

 

Tháng 12

 

 

 

 

-Kiểm tra HKI
- Đăng ký tên đề tài SKKN
- Tiếp tục thao giảng dự giờ, UDCNTT,
- Kiểm tra 1 -2 GV + duyệt HSSS giáo viên
- Kiểm tra cuối kỳ I
- HS thi HKPĐ vòng Thị  (Nếu đạt tiếp tục bồi dưỡng HS đạt thành tích vòng Thị xã  thi tỉnh)
-Sơ kết HKI

Khối 1,2,3,4,5
 Giáo viên dạy giỏi
GV dạy lớp

Ban giám hiệu

Hội đồng thi
GV thể dục

 

 Hội đồng trường

 

 

 

 

 

Tháng 1

-Kiểm tra chuyên đề tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng  sống
- HS thi tiếng Anh trên mạng
- Tiếp tục thao giảng dự giờ, UDCNTT
- Kiểm tra 1 -2 GV+ duyệt KHBD

Ban giám hiệu+ Đội

 

GV Anh
 GV dạy lớp

 Ban giám hiệu

 

Tháng 2

- Thành lập hội đồng khoa học trường chấm đề tài NCKHSPUD
- Thao giảng dự giờ , UDCNTT
-  Kiểm tra 1 -2 GV + duyệt KHBD
-Tổ chức HS trải nghiệm Ngoài nhà trường
-Kiểm tra nội bộ hoạt động đội

Ban giám hiệu

GV dạy lớp
Ban giám hiệu
Đội + GVCN + BGH

Tổ kiểm tra theo quyết định

 

Tháng 3

 

- Tiếp tục thao giảng dự giờ ,  UDCNTT
- Kiểm tra 1 GV + duyệt KHBD
-Tổ chức sinh hoạt chuyên đề cụm

GV dạy lớp

Ban giám hiệu
BGH+GVDL

 

Tháng 4

 

 

- Tiếp tục thao giảng dự giờ , UDCNTT
- Kiểm tra 1 GV + duyệt KHBD
Kiểm tra nội bộ Thư viện + Tài chính

 

 GV dạy lớp

Ban giám hiệu
Tổ kiểm tra theo quyết định

 

Tháng 5

- Duyệt HSSS giáo viên
- Kiểm tra cuối năm
- Xét  thi  đua
-  Kiểm tra tài sản ,ĐDTB dạy học , niêm phong
- Tổng kết năm học

  Ban giám hiệu
 Hội đồng trường
Hội đồng thi đua trường
 Hội đồng kiểm kê Tài sản

CBGV- CNV

 

Tháng 6

  • Tuyển sinh học sinh lớp 6
  • Khai mạc hè
  • Sinh hoạt hè

GV lớp 5 + BGH
GV + BGH
Nhàn , Phương , BGH

 

Tháng 7  

  • Lên kế hoạch tuyển sinh lớp 1
  • Tập huấn chuyên môn hè

 BGH
 CBQL + TT

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản Phòng

442/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 11/08/2022. Trích yếu: Trao học bổng khuyến học, khuyến tài do Ngân hành Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương tài trợ

Ngày ban hành: 11/08/2022

439/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 09/08/2022. Trích yếu: Rà soát cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành năm học 2021-2022 để chuẩn bị cho năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 09/08/2022

432/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 04/08/2022. Trích yếu: Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" của tỉnh Bình Dương năm 2022

Ngày ban hành: 04/08/2022

426/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2022. Trích yếu: Triển khai công tác tiêm ngừa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tháng 08/2022

Ngày ban hành: 02/08/2022

412/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 20/07/2022. Trích yếu: Về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam " Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Ngày ban hành: 20/07/2022

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay188
  • Tháng hiện tại1,555
  • Tổng lượt truy cập126,482
Phần mềm quản lý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây