KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 – 2019

Thứ năm - 13/09/2018 07:05


 
PHÒNG GDĐT BẾN CÁT
   TRƯỜNG TH AN SƠN
Số:          /KH -THAS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           An Điền , ngày        tháng  9 năm 2018
   
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2018 - 2019
          

Thực hiện văn  số 224/PGDĐT-GDTH ngày 30/7/2018 của Phòng  GDĐT hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục tiểu học năm học 2018-2019;
Căn cứ vào  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2018-2019 của Phòng Giáo dục Bến Cát;
Trường TH An Sơn lên kế  hoạch năm học 2018 – 2019 như sau:
 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội khoỏ XIV, Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội khoá XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông;
Năm học 2018-2019 thực hiện Chủ đề năm học “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao”, phương châm hành động “Trách nhiệm - Năng động - Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”; Ngoài việc thực hiện 7 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm của ngành GDĐT thị xã Bến Cát, GDTH xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và một số giải pháp cơ bản, cụ thể như sau:
A - NHIỆM VỤ CHUNG
Tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục tiểu học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh tiểu học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện đơn vị.
Tham mưu cấp trên quy hoạch mạng lưới trường lớp phù hợp điều kiện kinh tế  của địa phương đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân.
Tạo điều kiện để Giáo viên tập huấn chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1 năm học 2019-2020.
Nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục  đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiểu học cốt cán thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020.
Đổi mới công tác quản lý trường học . Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường tiểu học, khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên và cán bộ quản lí.
Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới; đổi mới phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học; vận dụng phối hợp những thành tố tích cực của các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; bảo đảm các điều kiện và triển khai dạy học ngoại ngữ, tin học theo chương trình mới.
 Đẩy mạnh ứng dụng cụng nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh tiểu học; tích cực và nâng cao hiệu quả trong công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo. Khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục .
B - NHIỆM VỤ CỤ THỂ
I. Thực hiện chương trình giáo dục
1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục
Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Giáo viên chủ động thực hiện điều chỉnh nội dung, yêu cầu của bài học và cỏc hoạt động giáo dục một cách linh hoạt. Giáo dục kĩ năng sống và an toàn giao thông cho học sinh theo tài liệu học tập;  nội dung bảo vệ môi trường. Giảng dạy tốt 4 tiết/tháng nội dung hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo viên chủ nhiệm có kế hoạch phối hợp với gia đình và cộng đồng để thực hiện giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh. Thực hiện tích hợp các nội dung giáo dục Âm nhạc, Mĩ thuật, Thủ công/Kĩ thuật, phù hợp với thực tế của địa phương và nhà trường.Tiếp tục thực hiện môn lịch sử địa lý địa phương , lồng ghép hoạt động trãi nghiệm sáng tạo ....
Triển khai các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh;  Trên cơ sở đảm bảo mục tiêu của giáo dục tiểu học, theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn (SHCM) tại các tổ, khối trong trường và giữa các trường tiểu học; SHCM  hoạt động thường xuyên, có chất lượng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về đổi mới phương pháp giảng dạy. Động viên giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn qua mạng thông tin trực tuyến “Trường học kết nối”. Nâng hiệu quả hoạt động của Tổ mạng lưới chuyên môn
Lớp dạy học 1 buổi/ ngày
Thời lượng tối đa 5 tiết/ buổi, 5 buổi/ tuần.
 Thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực học sinh
2. Nâng cao chất lượng đánh giá học sinh tiểu học
Tiếp tục thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (sau đây gọi chung là Thông tư 22).
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lí kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ, sổ sách, dành nhiều thời gian cho giáo viên quan tâm đến học sinh và đổi mới phương pháp dạy học.
Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học một cách nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh “ngồi sai lớp”; thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định, tránh tùy tiện, máy móc, khen tràn lan gây bức xúc cho cha mẹ học sinh và dư luận xã hội.
3. Nâng cao chất lượng dạy học Ngoại ngữ (đặc biệt là tiếng Anh) và Tin học
3.1. Dạy học Tiếng Anh
Trường thực hiện tiếng Anh đại trà:
Lớp 1 2 3 4 5
Giáo trình Tiny Talk 1A
(Sách bài học)
Tiny Talk 1B
(Sách bài học)
Let’s Go 1A Let’s Go 1B Let’s Go 2A
Thời lượng 2 tiết/tuần 2 tiết/tuần 4 tiết/tuần 2 đến 4 tiết/tuần 2 đến 4 tiết/tuần
( Riêng lớp 1 thực hiện dạy Tiếng Anh ở tuần 14 )
3.2. Dạy học Tin học
Tiếp tục dạy Tin học ở khối lớp 2, 3 , 4 ,5  dạy 2 tiêt/tuần và hình thành cho các em các kĩ năng cơ bản về ứng dụng CNTT vào học tập . Riêng khối lớp 1 dạy Tin học ở học kỳ II
      4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số
4.1. Đối với trẻ khuyết tật : ( không có trẻ khuyết tật)
*. Đối với trẻ em là người dân tộc:
Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn năng lực tiếng Việt của mỗi khối lớp
Tổ chức các trò chơi học tập, hoạt động giao lưu: thi kể chuyện, giao lưu ; sử dụng hiệu quả phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết… giúp học sinh dân tộc thiểu số nâng cao năng lực giao tiếp
Tổ chức các trò chơi học tập, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; vận dụng hiệu quả linh hoạt các chương trình, phương tiện hỗ trợ các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết cho học sinh; xây dựng mô hình thư viện thân thiện, tổ chức ngày hội đọc sách, kể chuyện, giao lưu học tập… cho học sinh dân tộc thiểu số.
5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa
Tổ chức tốt các hoạt động tập thể nhằm rèn kỹ năng sống cho các em, kỹ năng giao tiếp, ứng xử , tự tin trong cuộc sống.
Phối hợp các ban ngành đòan thể trong ngoài nhà trường : Đoàn Thanh niên,  Đội Thiếu niên Tiền phong thông qua các hoạt động trãi nghiệm , dã ngoại , thực hành .
Cho các em  tham quan khu địa đạo tam giác sắt, nhà tù Phú Lợi…Giáo dục các em biết yêu quý quê hương đất nước con người Việt Nam
6. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày ( Trường dạy một buổi )
Tích cực, chủ động tham mưu với lãnh đạo địa phương về phát triển giáo dục của địa phương, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng kế hoạch, tăng cường các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh xã hội hóa để đảm bảo các điều kiện chuẩn bị cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới thực hiện dạy học 2 buổi/ngày đối với học sinh lớp 1 trong năm học 2019-2020 
II. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học
1. Đổi mới phương pháp dạy học
1.1. Tiếp tục thực hiện phương pháp “Bàn tay nặn bột”; xây dựng, hoàn thiện các tiết dạy, bài dạy, chủ đề áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, thực hành các thí nghiệm với các vật liệu đơn giản, dễ thực hiện phù hợp với tình hình đơn vị.
1.2. Tiếp tục dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ( Đơn vị không có giáo viên dạy mỹ thuật) . Giáo viên chủ nhiệm lớp đảm trách luôn bộ môn nầy.
          2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học, gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống 
Thực hiện dạy học gắn kết giữa lí thuyết với thực hành; tăng cường các hoạt động trải nghiệm, vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống của học sinh. Lồng ghép, tích hợp giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe và y tế trường học; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường; bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai,…
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để xây dựng và sử dụng hiệu quả thư viện lớp học, thư viện trường học; tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện nhằm phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh, góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục. Triển khai nhân rộng mô hình Thư viện thân thiện trường tiểu học phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.
III. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lớ giáo dục tiểu học
Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đủ về số lượng, hợp lí về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới.


Tiếp tục rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lí,chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trên cơ sở đó xây dựng và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực để đáp ứng theo chuẩn.
Tạo điều kiện cán bộ quản lý, giáo viên được tham gia các đợt tập huấn năng cao năng lực quản lý, tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học.
Tăng cường tổ chức các Hội thi, Hội giảng giao lưu giáo viên dạy giỏi, sưu tập Đồ dùng dạy học, sưu tập giáo án điện tử, chuyên đề chuyên môn các cấp,…tạo điều kiện giao lưu học tập, trao đổi kinh nghiệm dạy học, góp phần nâng cao năng lực giáo viên.
Thực hiện tốt quy chế dân chủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy giáo, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho các em học sinh noi theo. Kiên quyết “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. 
IV. Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học
Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, thực hiện đúng các quy định về quản lí tài chính trong  trường tiểu học.
 Đảm bảo công tác thu đầu năm đúng quy định tránh  lạm thu, thu sai quy định.
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí, chỉ đạo điều hành .
V. Rà soát, quy hoạch hợp lý mạng lưới trường, lớp đảm bảo thuận lợi cho học sinh đến trường
. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp
Tham mưu với các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương có kế hoạch mở rộng diện tích đất cũng như tăng số lớp và có lộ trình hướng đến xây dựng trường Chuẩn Quốc gia đến năm 2021 vì xã An Điền đã được công nhận xã nông thôn mới.
Hướng đến sự công bằng trong giáo dục tránh khoản cách giữa các trường tạo điều kiện , môi trường học tập tốt nhất để đáp ứng nhu cầu su hướng phát triển xã hội hiện nay.
. Tăng cường và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học
Tiếp tục thực hiện tạo môi trường học tập Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn.
Thực hiện rà soát, lên kế hoach tu sửa hàng năm đảm bảo tốt về CSVC phục vụ cho việc giảng dạy ngay từ đầu năm học đặc biệt là khu nhà vệ sinh cho các em.
Đầu tư trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo và tổ chức các hoạt động giáo dục tại thư viện; phát huy tốt công năng của thư viện và phát triển văn hóa đọc cho học sinh. Tham gia tập huấn tốt về chuyên môn để chuẩn bị lộ trình thay sách mới cho năm học tới.Duy trì thư viện đạt chuẩn theo quyết định 01
Vận động các nguồn lực để tặng vở, sách giáo khoa và dụng cụ học tập cho học sinh là con của đối tượng chính sách, học sinh nghèo, khó khăn.
Tăng cường kiểm tra tài sản, trang thiết bị  dạy học có hướng mua sắm, cải tạo phục hồi, sửa chữa những trang thiết bị còn sử dụng được để phục vụ cho việc dạy và học. Sử dụng ĐDDH thường xuyên và có hiệu quả.
Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục một cách phù hợp
VI. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học
Triển khai thực hiện Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập, xóa mù chữ. Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24-3-2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
Củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra công nhận và công nhận lại sau khi đạt chuẩn. Bảo đảm huy động hết trẻ trong độ tuổi vào học tại địa bàn; không để trẻ bỏ học; cập nhật, xử lý số liệu trên hệ thống thông tin quản lý phổ cập giáo dục, xoá mù chữ
2.  y dựng trường tiểu học theo chuẩn quốc gia
Năm học 2018-2019 trường tiếp tục học 1 buổi/ngày cho tất cả các khối lớp
Định hướng xây dựng trường chuẩn quốc gia.
Tham mưu  y ban nhân dân kế hoạch, lộ trình thực hiện xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia theo mục tiêu giáo dục và phù hợp với xã nông thôn mới. ( Vì xã An Điền đã đạt chuẩn nông thôn mới )
VII. Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới
  • Năm học 2019-2020 thực hiện chương trình thay sách giáo khoa đối với học sinh lớp 1 theo lộ trình của BGD&ĐT hướng đến các em  học 2 buổi/ngày .
  • Tham mưu với lãnh đạo địa phương , ngành có phương án mở rộng trường lớp theo kế hoạch đề ra ở năm học 2017-2018 .
VIII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học
Tuyên truyền các chủ trương, chính sách về đổi mới và phát triển giáo dục và kết quả đạt được để xã hội hiểu, chia sẻ, đồng thuận.
Chủ động cung cấp thông tin chính thống; viết và gửi tin, bài về các chủ trương chính sách của ngành; các gương người tốt, việc tốt; điển hình sáng tạo, đổi mới trong dạy và học;... cho cơ quan báo, đài địa phương.
Tăng cường phổ biến các văn bản pháp luật để CBGV-CNV nắm bắt và cùng thực hiện.CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TRONG NĂM HỌC 2018-2019
- 100 % trẻ 6 -10 tuổi được học tiểu học;
- 98% học sinh hoàn thành chương trình lớp học;
- 100 % học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học;
- 96% trẻ trong địa bàn hoàn thành chương trình tiểu học đúng độ tuổi;
- 100 % cỏc em được học Tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 5
- Tiếp tục giữ vững  thư viện đạt chuẩn theo Quyết định 01/2003/QĐ-BGDĐT;
- Duy trì  đạt chuẩn Quốc gia về công tác CMC, PCGDTH
- Chỉ tiêu thi đua  của đơn vị: Đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến
   Cấp khen : đề nghị UBND Thị xã khen
+ Tổ đạt LĐTT : 03 ( Tổ Bộ môn ;  tổ 1,2,3 và tổ 4 , 5 )
   Cấp khen : đề nghị UBND Thị xã khen
+ Tổ Hoàn thành tốt nhiệm vụ : 01( Tổ hành chánh )
+ Cá nhân công nhận LĐTT : 18/21 ; đạt tỷ lệ : 85,7%
    - Chiến sĩ thi đua đạt : 03
    - SKKN đạt vòng trường : 07
            - SKKN đạt vòng Thị : 03
                                              C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Triển khai đầy đầy đủ các văn bản ngành địa phương đề ra. Giáo viên thực hiện cam kết không vi phạm pháp luật và đạo đức tác phong nhà giáo.
Phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cho từng thành viên cùng phối hợp để  hoạt động.
Trên cơ sở kế hoạch chung của nhà trường, từng bộ phận có liên quan lập kế hoạch cụ thể hóa, kế hoạch năm, học kỳ, tháng để thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
 
Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 của đơn vị trường Tiểu học An Sơn, được sự quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bến Cát, của Đảng ủy-UBND xã An Điền, tập thể CB-GV-CNV quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra nhằm đáp ứng yêu cầu công tác phát triển giáo dục trong giai đoạn hiện nay.  /.

                                                                                   Hiệu trưởng                                                                                    


                                                                                   Phạm văn lai
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản Phòng

442/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 11/08/2022. Trích yếu: Trao học bổng khuyến học, khuyến tài do Ngân hành Vietcombank Chi nhánh Bắc Bình Dương tài trợ

Ngày ban hành: 11/08/2022

439/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 09/08/2022. Trích yếu: Rà soát cập nhật dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành năm học 2021-2022 để chuẩn bị cho năm học 2022-2023

Ngày ban hành: 09/08/2022

432/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 04/08/2022. Trích yếu: Phát động hưởng ứng tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trên Internet" của tỉnh Bình Dương năm 2022

Ngày ban hành: 04/08/2022

426/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2022. Trích yếu: Triển khai công tác tiêm ngừa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tháng 08/2022

Ngày ban hành: 02/08/2022

412/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 20/07/2022. Trích yếu: Về việc đôn đốc tham gia Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam " Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Ngày ban hành: 20/07/2022

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay91
  • Tháng hiện tại1,458
  • Tổng lượt truy cập126,385
Phần mềm quản lý
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây